งานความร่วมมือ

ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือกจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษาและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

การประสานงานหน่วยงานภายนอก

การประสานงานนั้นมีความหลากหลายในเรื่องที่จะประสานกันซึ่งจะต้องพิจารณารูปแบบของการประสานงานให้เหมาะสม โดยทั่วไปมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการประสานงานในแต่ละกรณีเช่นวัตถุประสงค์ การประสานงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องอาศัยความร่วมมือและจังหวะเวลาในการปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้อง และกระบวนการการประสานงานในเรื่องที่มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นกระบวนการและต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เช่นกัน